Čo je to akademická debata ?

Akademická debata je formalizovaná forma diskusie, v ktorej vopred stanovený počet rečníkov na oboch stranách obhajuje alebo vyvracia určitú kontroverznú tézu, a to bez ohľadu na osobné názory debatérov. Rečníci oboch tímov sa striedajú v rečiach s presne vyčleneným časom. Ich úlohou je prezentovať presvedčivé argumenty, reagovať na argumenty opozície a udržať konzistentnosť svojho tímu. Jednotlivé detaily (počet rečníkov, dĺžka rečí, spôsob interakcie medzi debatérmi) sú upravené rôzne v závislosti od konkrétneho formátu, podľa ktorého debata prebieha. Víťaza debaty určujú rozhodcovia na základe presvedčivosti a sily argumentov.

Debata si od študentov vyžaduje všeobecný prehľad, aby boli schopní podporiť svoje argumenty príkladmi z reálneho života, aby nenastala situácia, že debata bude iba prázdnym filozofovaním. Ďalšou dôležitou debatérskou schopnosťou je analýza problémov. Bez nej debatéri nie sú schopní identifikovať ťažisko debaty a presne definovať svoju pozíciu a stávajú sa tak neistými a nepresvedčivými. Predvídanie a rýchla reakcia sú dôležité pre účinné vyvracanie argumentov protivníkov. Už pri samotnej príprave musia debatéri brať do úvahy možné opozičné argumenty a pripraviť si aspoň hrubý náčrt svojej odpovede na ne. Takto sú debatéri nútení preskúmať danú problematiku z oboch strán. V prípade, že druhý tím prinesie do debaty neočakávaný argument či fakt, musí debatér byť schopní pohotovo zareagovať a vymyslieť zodpovedajúci protiargument.

Debatéri profitujú z debaty niekoľkými spôsobmi. Počas prípravy si rozšíria prehľad o najrôznejších spoločenských problémoch a iných kontroverzných témach, naučia sa slušne a presvedčivo vystupovať. Skúmanie rozličných pohľadov na dané tézy ich podnecuje k prehodnocovaniu vlastných názorov a kritickému mysleniu.

Divák, ktorý debatu sleduje má príležitosť vypočuť si ucelene formulované pohľady na často pálčivé spoločenské otázky a tým sa mu uľahčuje orientácia v nich a tvorba vlastného názoru. Debatovanie je preto výborným vzdelávacím prostriedkom na stredných školách, keďže študentov motivuje k zaujatiu racionálne odôvodneného stanoviska k ľubovoľnému problému.

DK Sučany